Xây dựng đảng
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
 

Sau 3 ngày làm việc (25 -27/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG

LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

-----

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII được tổ chức từ ngày 25/10/2020 đến ngày 27/10/2020 tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, thành phố Hải Dương với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu khách quý cùng 350 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho trên 106.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Sau khi nghe và thảo luận các Văn kiện trình tại Đại hội, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 5 năm 2015 - 2020, Đại hội khẳng định:

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi đã tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giành được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực:

Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá 2010) tăng bình quân 8,1%/năm; quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 68,9 triệu đồng (tương đương khoảng 3.020 USD); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3%, nông nghiệp chiếm 9,7% GRDP. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện tốt, từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có một phần điều tiết về ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông kết nối với các tỉnh lân cận. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, cơ bản toàn bộ các xã và các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cấp và đẩy mạnh phát triển các đô thị động lực của tỉnh (Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ổn định và có nhiều đổi mới. Mạng lưới, quy mô giáo dục ngày càng phù hợp, xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt kết quả cao. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Văn hoá, thể thao phát triển khá toàn diện. Công tác lao động, việc làm đạt được những kết quả tích cực; thực hiện tốt an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường được chú trọng hơn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hoạt động đối ngoại của tỉnh được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu và đi vào thực chất; liên kết phát triển vùng được coi trọng, đã ký kết hợp tác phát triển với tỉnh, thành phố đạt kết quả thiết thực.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; tập trung thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, trong đó đã sáp nhập 55 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị (giảm 30  đơn vị); sáp nhập 305 thôn, khu dân cư và chia tách 10 thôn để thành lập 178 thôn mới, khu dân cư mới (giảm 135 đơn vị); giải thể Đảng ủy khối Doanh nghiệp; mỗi sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các chi cục, trung tâm trực thuộc sở, ngành cấp tỉnh đã giảm ít nhất 1 phòng chuyên môn và tương đương so với quy định hiện hành; sắp xếp giảm 142 đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chỉ đạo các tập thể, cá nhân xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ và đăng ký nêu gương hằng năm; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI còn một số hạn chế, đó là: Kinh tế tuy tăng trưởng khá nhưng còn thiếu bền vững. Việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa có chuyển biến rõ nét; môi trường đầu tư, kinh doanh chậm được cải thiện, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn vào địa bàn tỉnh. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiệu quả chưa cao. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn tồn tại. Tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội... còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Việc giải quyết đơn thư của một số địa phương, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa theo kịp tình hình thực tiễn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên còn xảy ra. Công tác phát triển và củng cố tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế. Công tác đánh giá cán bộ ở một số đơn vị chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu chủ động, sự phối hợp giữa các cấp chưa chặt chẽ. Nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa theo kịp những yêu cầu của tình hình mới; việc nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, đoàn viên và nhân dân có việc chưa kịp thời. 

Đại hội đã chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém; đồng thời nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm được rút ra qua quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 như trong Báo cáo chính trị nêu.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025, Đại hội nhất trí:

2.1. Phương hướng và mục tiêu tổng quát

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: (1) công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; (2) sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; (3) dịch vụ chất lượng cao; (4) phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030

(1)Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 triệu đồng (tương đương 4.800USD), năm 2030 đạt 200 triệu đồng (tương đương 7.700 USD).

(2) Thu nhập thực tế bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng.

(3) Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 8%, công nghiệp - xây dựng 61,5%, dịch vụ 30,5%; đến năm 2030 là: 6% - 63,8% - 30,2%. Cơ cấu lao động tương ứng trong từng lĩnh vực đến năm 2025: 19% - 50,5% - 30,5%, năm 2030: 14,5% - 53,0% - 32,5%.

(4) Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ năm 2025 đạt 33% (đến năm 2030 đạt 43%); tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội phấn đấu đạt 55% (đến năm 2030 phấn đấu đạt 65%), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đến năm 2025 đạt 95% (đến năm 2030 đạt trên 99%).

(5) Tỷ lệ đóng góp của năng suất lao động các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt 50%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 8,5%/năm.

(6) Số doanh nghiệp thành lập mới tăng hằng năm từ 15% trở lên.

(7) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 210 triệu đồng; năm 2030 đạt 270 triệu đồng.

(8) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025 đạt 20%;

(9) Thu ngân sách nội địa tăng bình quân 10%/năm;

(10) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt trên 45%, năm 2030 đạt trên 60%;

(11) Chỉ số phát triển con người (HDI) đến năm 2025 đạt 0,77; đến năm 2030 đạt 0,80;

(12) Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia năm 2025: Mầm non: 70%; Tiểu học: 98,7%; THCS: 95%; THPT: 80%;

(13) Năm 2025: Số giường bệnh (không tính các trạm y tế cấp xã) đạt 36 giường/vạn dân (năm 2030 là 40,5 giường/1 vạn dân); 10 bác sĩ/vạn dân (năm 2030 là 11 bác sĩ/1 vạn dân);

(14) Phấn đấu giảm 4/5 số hộ nghèo trong vòng 5 năm theo chuẩn nghèo mới; vào năm 2025 tỷ lệ thất nghiệp còn 3% - 4%, tỷ lệ thiếu việc làm còn 2%;

(15) Duy trì tỷ lệ 90% làng, khu dân cư văn hóa, 85% cơ quan văn hoá trở lên;

(16) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào năm 2025 đạt 80%;

(17) Năm 2025, 100% các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu; 100% các doanh nghiệp thuộc đối tượng được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

(18) Hằng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và 90% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

(19) Mỗi năm kết nạp từ 2.200 đảng viên mới trở lên.

2.3. Các khâu đột phá trong nhiệm kỳ

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo.

- Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

2.4. Các công trình trọng điểm

(1). Tuyến đường trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện, kết nối từ đường tỉnh 392 huyện Bình Giang với đường tỉnh 396 đi Ninh Giang.

(2). Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp Văn hóa Thể thao tỉnh.

(3). Hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin của chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

2.5. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Đại hội nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đề ra, trong đó, Đại hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

- Chủ động thích ứng với tình trạng “bình thường mới” và tập trung khắc phục ảnh hưởng tiêu cực do tác động của đại dịch Covid-19 nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: kiểm soát và phòng, chống tốt dịch bệnh Covid-19, đồng thời sớm hồi phục và lấy lại đà phát triển kinh tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tiếp cận nhanh với chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút đầu tư có chọn lọc, tạo sự liên kết theo chuỗi giá trị. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển dịch vụ của tỉnh. Tập trung phát triển du lịch thông minh, xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu. Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đồng thời, huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

- Đẩy mạnh phát triển các đô thị và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ, bền vững. Tập trung đầu tư xây dựng các đô thị động lực của tỉnh trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống; đảm bảo đô thị có nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh... để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I của thành phố Hải Dương; thực hiện nâng cấp và phấn đấu xây dựng các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV, thị xã Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025; các huyện: Gia Lộc, Thanh Miện, Kim Thành, Ninh Giang trở thành đô thị loại IV, thị xã Kinh Môn trở thành thành phố và thành phố Chí Linh đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030; nâng cấp các xã có điều kiện kinh tế phát triển trên địa bàn tỉnh trở thành đô thị loại V theo lộ trình phát triển đô thị… để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới các hoạt động giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh; quan tâm xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường đầu tư cho các cơ sở y tế tuyến huyện, xã; đồng thời, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và hành nghề y, dược tư nhân. Phát huy các giá trị văn hóa và chăm lo xây dựng con người xứ Đông - Hải Dương phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng phát triển, đạo đức, lối sống và nhân cách, trách nhiệm xã hội; về trí tuệ; về thể lực; từng bước hình thành “công dân điện tử”. Quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng; phát triển và hoàn thiện đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn.

- Tập trung nguồn lực khoa học - công nghệ của tỉnh cho các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và thực hiện chuyển đổi số vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung các biện pháp nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

- Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, xúc tiến việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các địa phương nước ngoài trên cơ sở quan hệ thực chất, hiệu quả. Xây dựng và duy trì mối liên kết phát triển đối với các tỉnh, thành phố trong Vùng đồng bằng sông Hồng để khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ ở tất cả các khâu, các bước. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, chú trọng giáo dục, rèn luyện giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, tính tiền phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách và uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện phân công, phân cấp và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng chính quyền điện tử nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, giữa các sở, ngành, địa phương, tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả cao và hướng tới sự hài lòng của người dân.

- Phát huy dân chủ, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng sát với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ những kinh nghiệm rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và ý kiến đóng góp tại Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương theo yêu cầu.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII gồm 52 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Đại hội đã thảo luận và cơ bản nhất trí với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI xây dựng; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động cùng các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong thời kỳ mới.

 
Các bài liên quan
Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối (27/10/2020)
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (26/10/2020)
Những hình ảnh đầu tiên về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (26/10/2020)
350 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (25/10/2020)
Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh (24/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay82 
 Hôm qua5
 Tuần này409 
 Tất cả184856 
IP: 3.236.50.79